http://www.nxaqq.com/miss/2019052456469.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052467570.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052480900.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052417894.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052475485.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052474767.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052431570.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052440237.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052432015.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052489568.html http://www.nxaqq.com/miss/201905249190.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052486174.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052468944.html http://www.nxaqq.com/loves/201905247843.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052565652.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052566744.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052566388.html http://www.nxaqq.com/bbs/201905253585.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052594268.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052576695.html http://www.nxaqq.com/seiss/201905254818.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052583302.html http://www.nxaqq.com/seiss/201905255289.html http://www.nxaqq.com/seiss/201905253602.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052568251.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052579342.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052520728.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052513585.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052590586.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052586484.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052574579.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052546538.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052557377.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052587536.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052559618.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052551530.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052585565.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052540595.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052588698.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052555050.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052577750.html http://www.nxaqq.com/seiss/201905257861.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052549359.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052538740.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052548619.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052599042.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052591331.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052533232.html
『生理期』月经来潮的第一天:
平均月经周期:
经期天数:
女性安全期 生理期 排卵期计算器
  • 安全期怎么算
  • 安全期避孕
  • 排卵期症状

安全期计算方式相对比较复杂,本站提供的女性安全期计算器,可以一键计算出你的生理安全期、排卵期(危险期),计算结果仅做为大家参考,具体的还要视个人情况而定。

什么叫安全期?

安全期是指女性在这段时间内行房不容易怀孕的时期,这段时间也是男性朋友最开心的时候,但安全期只是怀孕机率较低,并非不会怀孕!科学的讲,离月经期越近的日期,怀孕机率越低!

什么时间是安全期?

女性的安全期时间在月经的前5天和后4天,这个时间一般是指非排卵期,在这个期间就算不采取避孕措施也不会怀孕,由于每个人的生理反应不同,所以也没有绝对的安全期。

月经前几天是安全期?

如果10号来大姨妈,那么月经来之前的3~5天是绝对生理安全期,也就是说5号、6号、7号、8号、9号就是女性安全期,在这段生理安全期内,女性的受孕机率会相对较低。

月经后几天是安全期?

如果15号大姨妈干净,那么月经结束后的1~4天是绝对生理安全期,也就是说16号、17号、18号、19号就是安全期,4天只是为保证让大家绝对安全,并非绝对的安全。

女性排卵期怎么计算?

女性在计算安全期与危险期之前,首先要知道自己的排卵期,一般女性的排卵日期,那么排卵期怎么算呢?

女性排卵期在下次月经来潮前的14天左右。也就是从下次月经来潮的第1天算起,减去14天就是排卵日,排卵日的前5天和后4天加在一起称为排卵期,这个期间怀孕的机率是非常大的。

每个人的月经周期不同,所以排卵期也不同,这里我们以28天为一个月经周期为例,比如9月1日来月经,月经天数为5天,那么女性的排卵期计算方式为:
1 + 28 - 14 = 15【15日为排卵日】;
15 - 5 = 10【10号为排卵日第1天】;
15 + 4 = 19【19号为排卵日最后一天】;
你的排卵期是15~19号,那么这段时间就是所说的危险期(排卵期);

安全期怎么计算?

除了排卵期,剩下的就是你的安全期与月经期,那么:
月经期时间:1~5号;
安全期时间:6~9号 和 20~28号;

排卵期有几天?

正常情况下女人的排卵期有10天,为了您的家庭幸福,建议收藏本站,在必要的时候能快捷的计算排卵期与安全期。

http://www.nxaqq.com/seiss/2019052575227.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052534288.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052537329.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052578287.html http://www.nxaqq.com/seiss/2019052593149.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052520437.html http://www.nxaqq.com/bbs/201905255133.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052510738.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052550064.html http://www.nxaqq.com/bbs/2019052526285.html http://www.nxaqq.com/loves/2019052431254.html http://www.nxaqq.com/loves/201905244170.html http://www.nxaqq.com/loves/2019052461040.html http://www.nxaqq.com/loves/2019052460014.html http://www.nxaqq.com/loves/2019052443281.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052462999.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052488683.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052419571.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052488598.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052413209.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052448986.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052447424.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052489300.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052458801.html http://www.nxaqq.com/miss/201905243620.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052490674.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052422510.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052415800.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052453112.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052417649.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052461892.html http://www.nxaqq.com/miss/201905247686.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052466760.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052414990.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052473760.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052460386.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052410015.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052445343.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052411030.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052423461.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052477875.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052463655.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052451126.html http://www.nxaqq.com/miss/20190524998.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052476567.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052458137.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052458337.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052416459.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052441520.html http://www.nxaqq.com/miss/2019052495774.html